O nás

Chovatelská stanice Lady Barnett’s je malá rodinná stanice založená 23. 10. 1996. První vrh bassethoundů se u nás narodil v září 2000.

Snažím se vybírat do chovu jedince s dobrým pohybem, silnou kostrou, zdravé a velkou váhu přikládám povaze. Basset musí být milý a sebevědomý. Vyhýbám se psům agresivním a bázlivým. Nejsem zastánce těžkých psů s přemírou kůže ani lehkého „moderního“ basseta. Hledám zlatý střed. Psa se silnou kostrou, dobrým pohybem, sebevědomého a temperamentního.
Jsem velmi hrdá na úspěchy našich odchovů na výstavách, a to i na těch nejprestižnějších Světových a Evropských výstavách.

About us

Lady Barnett’s is a small family kennel founden on 23th October 1996. Our first litter of bassethounds was born in September 2000.

For breeding I try to choose healthy dogs with good motion and strong skeleton. A put a big emphasis on character. The bassethound must by friendly and self-confident. I avoid timid and aggresive dogs. I am not a supporter of heavy dogs with a lot of skin, nor light „modern“ bassethound. I’m looking for the golden middle way. A dog with a strong skeleton, good motion, self-onfident, and lively. I am very proud of success of our-bred dogs at dog shows, even the most prestigious world and European shows.

Úspěch na světové výstavě Budapešť 18. 5. 2013 / Success at the WDS Budapest 18. 5. 2013

  • Odeta Lady Barnett´s - výborný 1, CAJC, SVĚTOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH / excellent 1., CAJC, JUNIOR WORLD WINNER
Odeta Lady Barnett's
Odeta Lady Barnett's
Odeta Lady Barnett's
Odeta Lady Barnett's

Úspěch na světové výstavě Salzburg 20. 5. 2012 / Success at the WDS Salzburg 20. 5. 2012

  • Lena Lady Barnett´s - výborný 1, CAC, CACIB, SVĚTOVÝ VÍTĚZ, BOB / excellent 1., CAC, CACIB, WORLD WINNER, BOB
WW12 Lena Lady Barnett's
WW12 Lena Lady Barnett's
WW12 Lena Lady Barnett's
WW12 Lena Lady Barnett's
Proč štěně právě od nás?

Naše štěňata jsou pro nás velikým darem a jsou to naše „děti“, kterými zůstanou po celý život. Naše fenky jsou v průběhu březosti a s narozenými štěňaty doma a jsou pod stálým dohledem. Štěňátkům i jejich mamince je od prvních dnů věnována mimořádná péče. Štěňata se rodí u nás v obývacím pokoji a jsou od narození zvyklá na ruch domácnosti. Denně je bereme do ruky, vážíme, zapisujeme jak přibírají a kontrolujeme jejich zdravotní stav. Pokud je štěňat více než pět, je samozřejmé jejich přikrmování. V žádném případě nenecháváme vše na feně, ať si poradí. K dokrmování používáme kozí mléko z bio farmy v Dolinku. Štěňata toto mléko dobře přijímají.

První krmení dostávají štěňata kolem 3. týdne a dále si postupně navykají na pevnou stravu. Začínáme s příkrmem kvalitního syrového mletého masa, vejce, přírodní jogurt, kefír, masité kosti. Štěňata učíme přijímat i kvalitní granulovanou stravu, aby měl nový majitel možnost volby. Po pátém týdnu, pokud to dovolí počasí, se štěňata stěhují do venkovního výběhu, aby také poznala jiné prostředí, trávu, ptáky, neznámé zvukové podněty a další psy. Domníváme se, že tato kombinace odchovu je ideální, protože štěňata odchovaná pouze v bytě zažijí veliký šok, když se seznámí s venkem teprve při odběru a mohou si spojit šok s novým majitelem a to není dobré. Zásadně nesouhlasíme s odchovem štěňat jen venku (v kotci, v boudě, v kotelně, sklepě atd.), protože takto odchovaná štěňata nemohou být vhodně socializována a pečlivě odchována, omezený kontakt s člověkem v období vtiskávání v nich může zanechat doživotní trauma. Naším cílem je odchovávat sebevědomá, veselá a zdravá štěňata a věnujeme tomuto cíli nemalé úsilí.

Naše štěňata od nás odcházejí nejdříve po osmém týdnu věku, socializovaná, odčervená, očkovaná a čipovaná. Majitelé od nás obdrží kupní smlouvu, petpas, balíček pro štěňata, písemné informace o výživě a počáteční výchově štěněte a pokud mají zájem i přihlášku do chovatelského klubu. Jako podmínku prodeje si klademe laskavé zacházení a výborné podmínky. Vždy nás zajímá osud našich štěňat a noví majitelé se na nás mohou vždy obrátit. Rádi pomůžeme s výstavami, uchovněním, výběrem vhodného krmiva i pohlídáním během dovolené.

Štěňata z naší chovatelské stanice odešla do různých zemí v Evropě, mimo jiné i do Velké Británie, Belgie, Nizozemí, Španělska, Finska, Německa, Ruska, a také do USA.
Ceníme si však i zájemců bez chovatelských a vystavovatelských ambicí, kteří chtějí společníka do rodiny.

Štěňátka od nás
Štěňátka od nás
Štěňátka od nás
Štěňátka od nás
Why puppy from us?

Our puppies are a great gift for us and they are our „children“, whom they remain for the rest of their lives. Our bitches are at home with us for the time of pregnancy and with their puppies and they are under constant supervision. The puppies are born in our living room and from the day of birth they are used to home bustle. We handle them every day, weigh them, write down how they gain weight and check their health. If there is more than five puppies, we provide supplementary food. Under no circumstances we leave it up to their mum to get on with. As a supplementary food I use condensed milk Tatra with chamomille tea. The puppies accept it well.

The puppies get their first feed when they are about 3 weeks old and they slowly get used to firm feed. We start with quality raw minced meet, eggs, natural yoghurt, butter milk, meaty bones. We also teach the puppies to eat good quality granules, so that the new owner can have a choice. If the weather allows so, the puppies move out when they are 5 weeks old, so that they get to know different surroundings, as grass, birds, different noises and other dogs. I think that this combination is ideal, because the puppies which are bred at home only, experience a big shock, when they first go outside only when they are taken to a new home, and they can connect the shock with their new owner, which isn’t good. We fundamentally disagree with breeding only outside (in pen, kennel, basement etc.), because puppies bred in such way cannot be properly socialised a carefully raised. Restricted contact with people in the period of imprinting can cause them a lifelong trauma. Our goal is to breed self-confident, happy and healthy puppies ane we devote a considerable effort to this goal.

Our puppies leave us after they are at least 8 weeks old. They are socialised, wormed, vaccined and microchipped. The owner gets a purchase contract, passport, a parcel for puppies, written information about feeding and raising a puppy, and if they want, also an application form to a breeder’s club. Our condition for sale is kind treatment and great conditions. We are also interested how our puppies are, and new owners can always ask us for help. We gladly help with shows, breeding, choice of a good feed and looking after dogs during holiday.

Puppies from our breed went to various countries in Europe, eg. Great Britain, Belgium, Spain, Finnland, Germany, Russia and also the USA.
We also appreciate people, who are not interested in showig and breeding, who just look for a company.

Štěňátka od nás
Štěňátka od nás
Štěňátka od nás
Štěňátka od nás
Výživa našich psů

Zde jsem chtěla napsat něco o tom, jak krmíme naše psy a štěňata. Existuje mnoho způsobů jak krmit psa. Reklama a veterináři nám stále opakují o nutnosti vyvážené stravy a jediná správná je strava granulovaná. Za léta chovu jsem vyzkoušela mnoho značek průmyslově vyráběných granulovaných krmiv a došla jsem k závěru, že žádné není tak dobré jako doma připravené krmení ze syrového masa, masitých kostí, zeleniny, ovoce a příloh.

Naše psy krmím převážně syrovým masem hovězím, zvěřinou, kuřecím, rybím. K masu přidávám směs zeleniny, mořské řasy, pangamin, kolagen a obilovinové přílohy nebo rýži. Do krmení přidávám kvalitní olej. K snídani dostávají masité kosti. Psi milují i přírodní jogurt, kefír, tvaroh s vejcem.

Štěňata jsou u nás také krmena takto, ale dostávají občas i kvalitní granule, aby měl nový majitel možnost volby. Doporučuji si opravdu pečlivě přečíst složení na granulích a zvážit zda je opravdu nutné pro svou pohodlnost odsunout do pozadí potřeby a zdraví svého psa.
Granule nezavrhuji, mám je doma v záloze pro případ, že zapomenu či nestihnu maso rozmrazit nebo je používám jako pamlsek.

Výživa našich psů
Výživa našich psů
Výživa našich psů
Výživa našich psů
Our dogs nutrition

Here I want to write something about how we feed our dogs and puppies. There are many ways how to feed a dog. The advertisements and vets keep telling us of how important is balanced feed and that the only correct way is to use granules. During the years of breeding I tried many types of granules, and I came to conclusion that no granules are as good as home prepared feed from raw meat, meaty bones, vegetables, fruits and supplements.

I feed our dogs mostly with raw beef, chicken, fish and game. A add a mixture of vegetables, seaweed, vitamin B-complex, collagen and cereals, such as rice etc. A also add quality oil. As breakfast they get meaty bones. Dogs also love natural yoghurt, butter milk, cottage cheese with egg.

We also feed our puppies this way, but sometimes they get good quality granules, so that their new owner can have a choice. I really recommend to read the composition of chosen granules and to consider, if it is really necessary to move the dog’s health and needs to background, just because of my comfort.
I don’t reject granules, I also have them at home in case that I forget or don’t have enough time to defrost the meat, or I use them as a treat.

Výživa našich psů
Výživa našich psů
Výživa našich psů
Výživa našich psů
Vzdělávání / Education
Chovatelský seminář
Chovatelský seminář
Chovatelský seminář
Chovatelský seminář
Točili jsme reklamu

Jak Born a Barbie Lady Barnett's natáčeli reklamu pro mobilního operátora Orange v Maďarsku v roce 2005 a jak to nakonec dopadlo.

Kluci z vrhu P točili reklamu / Advertising
05/2013
Odkaz na reklamu Vodafone / Here is advertising Vodafone
Lena a Odeta Lady Barnett's točily reklamu / Advertising
01/2015
Odkaz na reklamu Hills / Here is advertising Hills
Napsali o nás / wrote about us
Květy 17/2000
Moje hobby
Pes přítel člověka 2007
Právo 2007
Pes přítel člověka 10/2012
Basset-hound magazine 2/2012